กฎหมายและมาตรฐานในงานก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

ในแวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง นอกจากการแข่งขันเรื่องคุณภาพในการให้บริการแล้วนั้น อีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้า ที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้างยึดมั่นและยึดถือปฏิบัติ คือ ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนในงานด้านการก่อสร้างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้จากหน่วยงานภาครัฐ

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกผู้ประกอบการในวงการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามเพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง

กฎหมายการก่อสร้างในประเทศไทยมีหลายฉบับที่กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อควบคุมและดูแลการดำเนินงานก่อสร้างอย่างถูกต้องและปลอดภัย นี่คือกฎหมายสำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในประเทศไทย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคารในประเทศไทย กำหนดให้การก่อสร้างอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง และสุขอนามัยในการก่อสร้างอาคาร พร้อทกำหนดมาตรฐานสำหรับการออกแบบ การใช้วัสดุ และวิธีการก่อสร้าง

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมือง กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และผังเมืองอื่น ๆ กำหนดข้อกำหนดในการใช้ที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

กำหนดสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในงานก่อสร้าง ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน การพักผ่อน และสวัสดิการต่าง ๆ กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันอุบัติเหตุ

พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2554

กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานในไซต์งานก่อสร้าง ระบุข้อกำหนดในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หมวกกันน็อค รองเท้านิรภัย เป็นต้น กำหนดการจัดการฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงาน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

กำหนดข้อบังคับในการควบคุมและป้องกันมลพิษจากงานก่อสร้าง ระบุข้อกำหนดในการจัดการของเสียและสารเคมีในไซต์งาน กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพอากาศและน้ำ

พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542

กำหนดมาตรฐานและข้อบังคับในการปฏิบัติงานของวิศวกร ระบุข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบการทำงานของวิศวกร กำหนดบทลงโทษสำหรับการละเมิดข้อบังคับในการปฏิบัติงานวิศวกรรม

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

มาตรฐานอาคาร (Building Codes)

  • กำหนดมาตรฐานในการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร เช่น มาตรฐานการออกแบบโครงสร้าง, มาตรฐานไฟฟ้า, มาตรฐานสุขาภิบาล

มาตรฐานวัสดุก่อสร้าง

  • ข้อกำหนดในการใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น มาตรฐานคอนกรีต, มาตรฐานเหล็ก, มาตรฐานไม้

มาตรฐานการก่อสร้างและการติดตั้ง

  • มาตรฐานในการดำเนินการก่อสร้าง การติดตั้งระบบต่าง ๆ ในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ

การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมีความปลอดภัย และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล

เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม

โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทของเราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพ