SAFETY & HEALTH

นโยบายความปลอดภัย

กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการและบริหารงานก่อสร้างอย่างมี
มาตราฐานและตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

From Concept To
COMPLETION
safety-icon01

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่
รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน

safety-icon02

บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพ
แวดล้อม ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

safety-icon03

บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมความ ปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึก ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรมเพื่อสร้าง ความสำคัญให้รับรู้อยู่เสมอ

safety-icon04

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย

safety-icon05

พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเองเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

safety-icon06

พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่ปฏิบัติงานอยู่เสมอ

safety-icon07

พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือใน
โครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของ
บริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

เราสร้างโครงการคุณภาพ

ทางเลือกใหม่จากประสบการณ์ที่ยาวนาน
บุคลากรของเราได้ผ่านการตรวจ

ประวัติอาชญากรก่อนเริ่มงานทุกคน