การบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

‘การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง’ …. ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งธุรกิจด้านการก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน แต่หากเรามีประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อน ก็สามารถวางแผนงานให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการบริหารความเสี่ยงมีขั้นตอนและกลยุทธ์ที่ช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดได้ไม่มากก็น้อย

การวางแผนและบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

  • การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ เช่น ความล่าช้าของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย หรือการขาดแคลนแรงงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

  • การประเมินผลกระทบและโอกาสของความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) หรือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)

  • การจัดอันดับความเสี่ยงตามความสำคัญและระดับความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่ควรให้ความสำคัญและการจัดการเป็นอันดับแรก

การวางแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Response Planning)

  • การพัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เช่น การหลีกเลี่ยง (Avoidance) การลดความเสี่ยง (Mitigation) การโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer) หรือการยอมรับความเสี่ยง (Acceptance)

การดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Response Implementation)

  • การดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้ เพื่อจัดการและลดผลกระทบของความเสี่ยง

การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control)

  • การติดตามและประเมินผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการที่ได้วางไว้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการจัดการตามความจำเป็น

ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง

ความเสี่ยงจากการล่าช้าของวัสดุ

  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดหาวัสดุ และมีแผนสำรองสำหรับการจัดหาวัสดุจากแหล่งอื่น

ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ

  • วางแผนการทำงานที่สามารถปรับตัวตามสภาพอากาศ และเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศ

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

  • มีการจ้างงานแบบยืดหยุ่น และมีการฝึกอบรมและพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน

ความเสี่ยงทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

  • ติดตามและอัปเดตกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้โครงการก่อสร้างประสบความสำเร็จและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล

เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม

โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทของเราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพ