การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

ในอุตหกรรมการก่อสร้างนอกจากการวางแผนก่อสร้างโครงการอย่างถูกต้องและเหมาะสม การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

โดยขั้นตอนดังกล่าวสามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการก่อสร้าง หรือ เป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่างานก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์นั้นมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และตรงตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้

การวางแผนคุณภาพ

 • กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนด : กำหนดมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการในทุกขั้นตอนของโครงการ เช่น มาตรฐานวัสดุ มาตรฐานการก่อสร้าง และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 • จัดทำแผนควบคุมคุณภาพ (Quality Control Plan – QCP) : แผนนี้จะระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพและขั้นตอนการควบคุมในแต่ละขั้นตอนของโครงการ

การตรวจสอบและทดสอบวัสดุ

 • การคัดเลือกวัสดุ : เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากแหล่งที่เชื่อถือได้
 • การทดสอบวัสดุ : ทำการทดสอบวัสดุเช่น คอนกรีต เหล็กเส้น และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

การควบคุมกระบวนการก่อสร้าง

 • การตรวจสอบหน้างาน (Site Inspection) : ตรวจสอบกระบวนการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน เช่น การเตรียมพื้น การเทคอนกรีต การติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา
 • การทดสอบงานระหว่างกระบวนการ (In-process Testing) : ทำการทดสอบงานระหว่างกระบวนการ เช่น การทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต การทดสอบระบบไฟฟ้า เป็นต้น

การตรวจสอบคุณภาพสุดท้าย

 • การตรวจสอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ (Final Inspection) : ตรวจสอบโครงการที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่ตั้งไว้
 • การทดสอบและตรวจสอบระบบ (System Testing) : ตรวจสอบและทดสอบระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายอากาศ เป็นต้น

การรายงานและเอกสาร

 • การจัดทำรายงานคุณภาพ (Quality Reports) : จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบในแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันคุณภาพของงานก่อสร้าง
 • การบันทึกเอกสาร (Documentation) : บันทึกและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ เช่น รายงานการทดสอบ แบบแปลนการก่อสร้าง เอกสารรับรองคุณภาพของวัสดุ เป็นต้น

การปรับปรุงและแก้ไข

 • การแก้ไขข้อบกพร่อง (Correction of Deficiencies) : เมื่อพบข้อบกพร่องหรือปัญหาในกระบวนการก่อสร้าง ต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินงานต่อไป
 • การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) : นำผลการตรวจสอบและทดสอบมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินและควบคุมคุณภาพ มีความสำคัญอย่างไร ?

การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเหตุผลหลายประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง การประเมินและควบคุมคุณภาพจึงมีความสำคัญ ดังนี้

ความปลอดภัย

 • การควบคุมคุณภาพช่วยให้มั่นใจว่าวัสดุและวิธีการก่อสร้างที่ใช้นั้นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานและผู้ใช้ในอนาคต

ประสิทธิภาพและความคงทน

 • การควบคุมคุณภาพช่วยให้โครงการก่อสร้างมีประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งาน การใช้วัสดุและวิธีการที่มีคุณภาพทำให้อาคารหรือโครงสร้างมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย

 • การประเมินและควบคุมคุณภาพช่วยให้โครงการก่อสร้างปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด ทำให้โครงการสามารถผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประหยัดต้นทุน

 • การควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นช่วยลดความเสี่ยงจากการต้องแก้ไขงานที่มีปัญหาหรือข้อผิดพลาด ซึ่งสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างโดยรวมได้

ความพึงพอใจของลูกค้า

 • การสร้างโครงการที่มีคุณภาพสูงทำให้ลูกค้าพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นในบริษัทหรือทีมงานก่อสร้าง ซึ่งสามารถนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และการแนะนำบอกต่อ

การปกป้องชื่อเสียงและแบรนด์

 • การควบคุมคุณภาพช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถทำลายชื่อเสียงของบริษัทได้ การมีมาตรฐานคุณภาพที่ดีทำให้แบรนด์ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์นั้นมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน

ทั้งนี้การประเมินและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างนั้นเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนและกระบวนการ ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การตรวจสอบการทำงานของคนงาน การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ การตรวจสอบโครงสร้างที่สร้างเสร็จ และการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบงาน โดยทุกขั้นตอนจะต้องทำอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล

เรามีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี ซึ่งการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านวิศวกรรม

โดยเมื่อไม่นานมานี้บริษัทของเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 และ ISO 45001 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบริษัทของเราพร้อมให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างอย่างเป็นมืออาชีพ