กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นหนึ่งในสวัสดิการของพนักงานบริษัท ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี และความสุขของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีขึ้น

โดยในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและทราบถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายตนเอง เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเองต่อไป