ขั้นตอนการออกแบบ-สร้างโรงงาน | By ONE KARAKADA

การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างในงานแบบไหน ควรที่จะมีการวางแผนขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงกระบวนการลำดับสุดท้ายของงาน เช่นเดียวกับการสร้างโรงานมาตรฐานต่าง ๆ ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการก่อสร้างอย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน

ฉะนั้นการเลือกบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการนั้น ต้องเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ มีความรู้ และมีศักยภาพ เช่นเดียวกับบริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด ซึ่งเราใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน

โดยปัจจุบันเรา รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน ตรงตามความพึ่งพอใจของลูกค้า และอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานสากล

สำหรับขั้นตอนในการออกแบบและสร้างโรงงานมาตรฐานสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.วางแผนและการออกแบบ

 • การศึกษาความต้องการของโรงงาน : ศึกษาความต้องการของโรงงานทั้งในด้านการผลิต การจัดการคลังสินค้า และความปลอดภัย
 • การวางแผนและออกแบบโครงสร้าง : รวมถึงการออกแบบพื้นที่ภายในโรงงานและโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • การออกแบบระบบ : ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำ เป็นต้น
 • การจัดการความปลอดภัย : การวางแผนและออกแบบระบบป้องกันอุบัติเหตุและระบบความปลอดภัย

2.การขออนุญาตและการรับรอง

 • การขออนุญาตก่อสร้าง : การยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 • การรับรองคุณภาพ : การขอรับรองคุณภาพของโรงงานและการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด

3.การก่อสร้าง

 • การจัดหาวัสดุและเครื่องมือ : การจัดหาวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง
 • การดำเนินงานก่อสร้าง : การดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่ได้วางไว้

4.การทดสอบและการปรับปรุง

 • การทดสอบระบบ : การทดสอบความพร้อมใช้งานของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น
 • การปรับปรุง : การปรับปรุงตามความต้องการหรือการทดสอบระบบให้อยู่ในคุณภาพที่เป็นมาตรฐานพร้อมใช้งาน

5.การฝึกอบรม

 • การฝึกอบรมผู้ใช้งาน : การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และระบบในโรงงาน

6.การดูแลรักษา

 • การวางแผนการดูแลรักษา : การวางแผนและดำเนินการดูแลรักษาโรงงานเพื่อให้รักษาสภาพดีและป้องกันอุบัติเหตุ

การออกแบบและสร้างโรงงานมาตรฐานนี้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในหลายด้านเช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การจัดการโครงการ และความปลอดภัย เพื่อให้โรงงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด