‘วิศวกร’ สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง | By ONE KARAKADA

งานด้านวิศวกรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการก่อสร้าง การดำเนินการตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้โครงการก่อสร้างสำเร็จตามเป้าหมาย ลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง จึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมต่าง ๆ เข้ามาควบคุมงานดูแลและตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้

‘วิศวกร’ จึงมีบทบาทสำคัญในงานด้านก่อสร้าง และจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร

ปัจจุบันมีการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ 1.วิศวกรรมโยธา 2.วิศวกรรมเหมืองแร่ 3.วิศวกรรมเครื่องกล 4.วิศวกรรมไฟฟ้า 5.วิศวกรรมอุตสาหการ 6.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ 7.วิศวกรรมเคมี

แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

  • วุฒิวิศวกร
  • สามัญวิศวกร
  • ภาคีวิศวกร
  • ภาคีวิศวกรพิเศษ

ฉะนั้นการเลือกใช้บริการบริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยบริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เรามีทีมงานคุณภาพทั้งด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันบริษัทของเรา รับสร้างโรงานมาตรฐาน GMP ,สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป , รับสร้างโรงงาน

‘วิศวกร’ สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง?

ในงานก่อสร้างโรงงาน ‘วิศวกร’ ผู้ควบคุมงาน มีความสำคัญอย่างมาก เป็นคนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในทางเทคนิคในด้านนั้น ๆ สามารถวางแผน ออกแบบ และควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้โครงการก่อสร้างสำเร็จตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้การสื่อสารและการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบคุณภาพของงานที่ดำเนินการอยู่เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานและประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

ซึ่งงานก่อสร้างมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงมาก ต้องการความรู้และความชำนาญทางเทคนิคในการดำเนินงานเพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น การมีวิศวกรในงานก่อสร้างจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

บทบาทของ ‘วิศวกร’ ในงานก่อสร้าง

การวางแผนและออกแบบ

  • วิศวกรมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและออกแบบโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่การคำนวณและออกแบบโครงสร้าง, การเลือกวัสดุที่เหมาะสม, และการวางแผนระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การควบคุมและการบริหารโครงการ

  • วิศวกรเป็นตัวกลางในการควบคุมและบริหารโครงการ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน จัดการทรัพยากร และการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

  • วิศวกรมีความชำนาญในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเทคนิค การทดสอบและตรวจสอบความเชื่อถือได้ของโครงสร้าง รวมถึงการปรับปรุงแผนการดำเนินงานเมื่อมีความจำเป็น

การสื่อสารและบทบาทตัวกลาง

  • วิศวกรเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจให้กับทุกฝ่าย

การตรวจสอบความปลอดภัย

  • วิศวกรมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการ ตั้งแต่การวางแผนระบบการป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และการดำเนินการเพื่อให้โครงการมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ดังนั้น การมีวิศวกรในงานก่อสร้างเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้