โรงงานมาตรฐาน GMP คืออะไร By Onekarakada

ปัจจุบันการสร้างโรงงานเพื่อประกอบธุรกิจต่าง ๆ ต้องสร้างด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งการสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ครอบคลุมไปจนถึงการผลิตเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม และยา

โดยผู้ที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าว จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลในส่วนนี้ และต้องเลือกใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความรู้และศักยภาพที่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน

ซึ่งบริษัท หนึ่งกรกฎา จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ รับสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP ตลอดจนรับ สร้างโรงงาน และ โกดัง โครงสร้างสำเร็จรูป และรับสร้างโรงงาน ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม คอยควบคุมดูแลในทุกกระบวนการด้านการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

โรงงานมาตรฐาน GMP คืออะไร

การสร้างโรงงานตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ทางยา อาหารเสริม อาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

โดยมีมุ่งเน้นรักษาความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นปลอดภัยสำหรับการบริโภคและใช้งานโดยทั่วไป

ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. GMP สุขลักษณะทั่วไป หรือ General GMP คือ หลักการ GMP สุขลักษณะทั่วไปเป็นหลักเกณฑ์ที่นำไปใช้งานได้สำหรับอาหารทุกประเภท

และ 2. GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ Specific GMP คือ หลักการ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากหลักการ GMP สุขลักษณะทั่วไป โดยเพิ่มการเน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัยและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เฉพาะแต่ละชนิดมากขึ้น

ทำไมต้องมาตรฐาน GMP

ความปลอดภัยของผู้บริโภค

 • การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตตามมาตรฐาน GMP อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปนเปื้อนสารอันตรายหรือมีสารพิษปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

 • มาตรฐาน GMP ช่วยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาได้เลือกใช้ โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ตลอดจนมีการตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพอย่างเคร่งครัด

การประหยัดทรัพยากร

 • การทำงานตามมาตรฐาน GMP ช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและประหยัดทรัพยากร เนื่องจากมีการควบคุมและจัดการกระบวนการอย่างเหมาะสม

การเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ

 • การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน GMP ช่วยให้โรงงานมีภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดและช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ข้อฎหมาย

 • ในหลายประเทศ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP เป็นข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้การผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยตามกฎหมายท้องถิ่นและนานาชาติ

ขั้นตอนการสร้างโรงานมาตรฐาน GMP

การสร้างโรงงานตามมาตรฐาน GMP เป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน เพื่อให้โรงงานสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ดังนั้น ขั้นตอนการสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP สามารถแบ่งขั้นตอนได้ ดังนี้

1.การวางแผนและออกแบบ

 • การกำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของโรงงาน
 • การเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโรงงาน
 • การออกแบบโรงงานและพื้นที่ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต ให้ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP

2.การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์

 • การเลือกและจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการผลิต
 • การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน

3.การจัดการการผลิต

 • การกำหนดกระบวนการผลิตและความสามารถในการผลิต
 • การสร้างและปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP
 • การจัดการด้านความสะอาดและความปลอดภัยภายในโรงงาน

4.การฝึกอบรมและการวิเคราะห์การเรียนรู้

 • การฝึกอบรมพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP
 • การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

5.การควบคุมคุณภาพ

 • การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
 • การตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP

6.การดูแลรักษาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในโรงาน

 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์และโรงงานเพื่อให้สามารถทำงานได้เสถียรและปลอดภัย
 • การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโรงงานเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการผลิต

7.การตรวจสอบและการประเมิน

 • การตรวจสอบกระบวนการการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP
 • การประเมินและการปรับปรุงโรงงานให้ตรงตามมาตรฐาน GMP อยู่เสมอ

ดังนั้น การสร้างโรงงานมาตรฐาน GMP จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการใช้งานในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

การปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นจะช่วยให้โรงงานสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างแท้จริง